Флаг України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок організації та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів (далі - ВВНЗ) та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (далі - ВНП ЗВО) громадян України з числа військовослужбовців військової служби за контрактом та строкової військової служби, випускників військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою (далі - ліцеїсти), цивільної молоді.

2. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:
військово-професійна орієнтація молоді - складова державної системи забезпечення зайнятості населення та військово-патріотичного виховання молоді, яка включає комплекс заходів соціально-психологічного, інформаційно-комунікативного характеру щодо формування військово-професійної спрямованості, поступового накопичення інформації та отримання нових даних про загальнолюдські, спеціальні здібності та професійну придатність громадянина до військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях держави, утворених відповідно до законів України;
військово-професійний відбір - система професійно-діагностичного обстеження особи, спрямована на визначення ступеня її придатності до конкретних видів військово-професійної діяльності;

військово-професійний добір - система професійно-діагностичного обстеження особи, яка спрямована на визначення конкретних військових спеціальностей, найбільш придатних для їх оволодіння зазначеною особою;

військово-професійне інформування - система заходів щодо збору (розробки), узагальнення та розповсюдження відомостей;

військово-професійна консультація - система дій щодо особи, яка потребує допомоги у виборі військової професії та спеціальності на основі вивчення її індивідуально-психологічних якостей, професійних інтересів, нахилів, стану здоров’я та особливостей життєвої ситуації.

3. Організація та проведення військово-професійної орієнтації та попереднього відбору вступників до ВВНЗ та ВНП ЗВО з числа військовослужбовців військової служби за контрактом та строкової військової служби покладається на командирів (начальників) з’єднань, військових частин, установ та закладів Збройних Сил України, з числа ліцеїстів - на начальників ліцеїв, з числа цивільної молоді - на військових комісарів обласних, Київського міського, районних (міських) військових комісаріатів.

4. За інформаційне забезпечення військово-професійної орієнтації відповідають начальники (керівники) ВВНЗ та ВНП ЗВО, які здійснюють роботу з відбору та прийому вступників.

5. На військову службу (навчання) курсантів до ВВНЗ та ВНП ЗВО приймаються особи, які відповідають вимогам Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (із змінами).

ВВНЗ та ВНП ЗВО здійснюють освітню діяльність, яка забезпечує підготовку військових фахівців відповідних рівнів військової освіти та освітньо-кваліфікаційних рівнів для комплектування посад осіб офіцерського та сержантського (старшинського) складу в Збройних Силах України та інших, утворених відповідно до Законів України, військових формуваннях.
Нормативні строки навчання у ВВНЗ та ВНП ЗВО визначаються освітньо-професійними програмами підготовки військових фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.
Слухачі та курсанти, які завершили навчання у ВВНЗ та ВНП ЗВО і успішно пройшли державну атестацію, отримують диплом державного зразка, який засвідчує здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Випускникам ВВНЗ та ВНП ЗВО присвоюються військові звання згідно з Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (із змінами).

У ВВНЗ та ВНП ЗВО можуть навчатися студенти, які проходять підготовку для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського (старшинського та сержантського) складу.